لیست رشته های دانشکده

اسامی رشته ها به تفکیک مقاطع تحصیلی

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی متالورژی و مواد –متالورژی استخراجی

مهندسی متالورژی و مواد متالورژی صنعتی
کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) –مدیریت ICT

مهندسی اجرائی عمران

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران –مهندسی سازه

مهندسی عمران –مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی معماری

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی برق –قدرت

مهندسی صنایع –مهندسی صنایع

مهندسی مواد –جوشکاری

مهندسی کامپیوتر –نرم افزار

دکترا

مهندسی عمران –آب