اسامی کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده

اسامی کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ مهندسی عمران کارشناسی پیوسته:میترا ابوالقاسمی
کارشناسی ناپیوسته: سهیلا شکرریز
ناهید اعتمادی -
۲ مهندسی معماری کارشناسی پیوسته:  شریفه رنجبر
کارشناسی ناپیوسته: سهیلا شکرریز
سارا زندآستا -
۳ مهندسی برق لیلا جعفرپور بنفشه ملایی -
۴ مهندسی متالوژی و مواد لیلا جعفرپور بنفشه ملایی -
۵ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) لیلا جعفرپور - -
۶ مهندسی کامپیوتر مه لقا آزادی ناهید اعتمادی -
۷ مهندسی صنایع بنفشه ملایی - -