- پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.