- یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.