- جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.