- جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.