- سه شنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۰

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.