- چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.