- چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.