- شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.